Veleposlaništvo RS Rim /Konzularne zadeve /Informacije o slovenskih potnih listih (PL) /

Informacije o slovenskih potnih listih (PL)

Besedilo Zakona o potnih listinah državljanov RS je objavljeno na naslednji spletni strani:  http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO1598.html

• Republika Slovenija je z 28. avgustom 2006 začela izdajati nove biometrične potne listine. Potni listi, izdani med letoma 2001 in 2006 (rdeče barve), veljajo še naprej, do izteka njihovega siceršnjega roka veljavnosti.
• Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Tisti, ki v tujini začasno prebivajo, lahko vlogo za potni list vložijo pri domači upravni enoti (upravni enoti stalnega prebivališča).
• Vpisa otrok v potni list staršev ali zakonitih zastopnikov ni, zato mora tudi otrok pridobiti samostojni potni list.
• Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali sta mu odtujena dva ali več potnih listov, se izda potni list z veljavnostjo enega leta, razen če ne dokaže, da je v primeru odtujitve z njim ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.
• Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let, državljanu v starosti od treh do osemnajstih let pa z veljavnostjo petih let. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo desetih let.

Konzularne takse za potne liste znašajo: 
109 evrov za potni list z veljavnostjo 10 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za vse polnoletne osebe
70 evrov za potni list z veljavnostjo 5 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za osebe od 3 do 18 let starosti 
51 evrov za potni z veljavnostjo 3 let (+ 6 evrov za vlogo za izdajo potnega lista) – za osebe do 3 let starosti

Vlogo za nov dokument morate na diplomatsko-konzularnem predstavništvu vložiti in podpisati osebno. Izjema so mladoletni otroci, ki še ne znajo pisati, in osebe, ki imajo utemeljen razlog,  zaradi katerega ne morejo podpisati vloge.

Vlogi za pridobitev potnega lista je treba priložiti:
• dosedanji potni list ali dokazilo o državljanstvu, če prosilec doslej še ni imel potnega lista (drug identifikacijski dokument, iz katerega je razvidno državljanstvo, npr. potrdilo o državljanstvu, izpisek iz rojstne matične knjige z vpisanim podatkom o državljanstvu);
• fotografijo, ki morata ustrezati točno predpisanim pogojem; informacije o fotografiji najdete na spletnem naslovu: http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf; Fotografija mora kazati pravo podobo in ne sme biti retuširana, izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal ipd. Osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom;
• potrdilo o prijavi naslova v Republiki Italiji.

Postopek ob izgubi potnega lista (PL) in začasni potni list za vrnitev:
Če državljan RS v Italiji ostane zaradi izgube ali kraje brez potnega lista ali osebne izkaznice, mora to takoj prijaviti italijanskim karabinjerjem. O pogrešitvi potne listine v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v 8 dneh po prihodu v Slovenijo obvestiti pristojni organ. Državljan brez stalnega prebivališča v RS mora pogrešitev potne listine v tujini naznaniti najbližjemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu RS v tujini v 30 dneh od pogrešitve

Pristojni organ (upravno enoto) morate v osmih dneh seznaniti tudi, če pogrešite ali izgubite osebno izkaznico.
 
Naznanitev izgube oz. kraje potnega lista je obvezna zaradi preprečitve zlorabe tega dokumenta!

Državljan RS, ki ostane v Italiji brez dokumentov, potrebnih za vrnitev v Slovenijo, zaprosi na veleposlaništvu za začasni potni list za vrnitev. To velja še zlasti, če državljan RS potuje z letalom. 

Vlogi za izdajo začasnega potnega lista za vrnitev v Slovenijo je treba priložiti:
• potrdilo italijanskih karabinjerjev o prijavi izgube ali kraje dokumenta,
• dokaz o identiteti – osebni dokument s fotografijo,
• takso za začasni potni list za vrnitev v znesku 19 EUR.

Državljan RS, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v Slovenijo, lahko zaprosi za izdajo novega potnega lista tudi na pristojnem veleposlaništvu. Ob vlogi za nov potni list, fotografiji in plačani taksi je treba priložiti še:
• potrdilo o prijavi pogrešitve dokumenta policiji,
• dokazilo o identifikaciji prosilca,
• izjavo o izgubi/kraji potnega lista (izpolni na veleposlaništvu),
• izjavo o naslovu stalnega prebivališča (izpolni na veleposlaništvu).