Veleposlaništvo RS Rim /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Oceno dvostranskega gospodarskega sodelovanja najbolje ponazarja dejstvo, da se Italija uvršča med najpomembnejše slovenske gospodarske partnerice. Pomen italijanskega trga za naša podjetja kaže nenehna rast medsebojnih zunanjetrgovinskih tokov v obe smeri. Zaradi specifične ozemeljske razporeditve gospodarskih dejavnosti v Italiji, ki je povezana z razvitostjo industrije in posameznih gospodarskih dejavnosti ter s tem povezanega povpraševanja, ostaja težišče slovenskega izvoza sever države. Za slovenski izvoz v Italijo je značilno veliko število blagovnih postavk in izvoznikov. Med temi je opaziti naraščanje števila malih in srednje velikih podjetij. Slovenska podjetja, registrirana v Italiji, in njihova predstavništva na italijanskem trgu poslujejo večinoma na severnem delu države, kar kaže tudi teritorialna struktura slovenskega izvoza v Italijo. Sedeže imajo predvsem v sosednji Furlaniji - Julijski krajini (v Trstu, Gorici, Vidmu), v Benečiji in Lombardiji (Milano). Izkušnje kažejo, da se slovenska podjetja na italijanskem trgu (predvsem novoustanovljena) pojavljajo največkrat v najbližjih, tj. sosednjih deželah.
Glede na dosedanje izkušnje se možnosti za nadgradnjo dosežene ravni dvostranskih gospodarskih odnosov kažejo tako na področju (a.) izvoza blaga (npr. izdelkov z visokim deležem dodane vrednosti: bela tehnika, vozila, avtodomi) in storitev (npr. slovenska turistična ponudba – predvsem termalni turizem in igralništvo, transport in logistika, podizvajalski posli v gradbeništvu), kakor tudi (b.) tujih neposrednih investicij (TNI); izkušnje kažejo, da so skupna valuta, poslovno okolje v RS, spodbude za TNI ter nenazadnje geografska bližina dejavniki, ki odločilno vplivajo na večje zanimanje italijanskih podjetij za vlaganja v slovensko gospodarstvo. 
 
Blagovna menjava

Pomen Italije kot ene ključnih slovenskih zunanjetrgovinskih partneric potrjujejo podatki o vrednosti dvostranske blagovne menjave v zadnjih nekaj letih. Ozemeljsko gledano odpade več kot 90 odstotkov menjave na severni del države. Italija že vrsto let zavzema drugo mesto v slovenski zunanjetrgovinski menjavi, delež izvoza v Italijo in uvoza iz Italije v celotni zunanjetrgovinski menjavi RS pa je konstanten. Po podatkih SURS-a se je v letu 2014 skupni obseg dvostranske blagovne menjave povečal za 6,7% in dosegel 6,4 mrd evrov oziroma 14% celotne blagovne menjave, pri čemer je znašala vrednost slovenskega izvoza 2,7 uvoza pa 3,7 mrd evrov.

V prvem polletju 2015 je BM znašala 3,22 milijarde EUR (+2% glede na enako obdobje 2014). Izvoz je znašal 1,37 milijarde EUR (+3,7%), uvoz pa 1,85 milijarde EUR (+0,8%).

Zanimivi sektorji in priložnosti

Podatki o ponudbi slovenskih podjetij na italijanskem tržišču kažejo, da so bili med našimi izvozniki v Italijo v ospredju proizvajalci iz lesne oz. lesno-predelovalne industrije, predelave plastike in stekla, iz nekaterih branž v tekstilni industriji, iz avtomobilske industrije, navtike ter gradbeništva. Slovenska podjetja so se zanimala tudi za opravljanje finančnih (bančnih, zavarovalniških in posredniških) storitev za italijanske partnerje, nenehno rast izvoza pa izkazuje sektor informacijsko-komunikacijskih storitev.  

Med povpraševanji italijanskih podjetij po slovenskih dobaviteljih blaga in storitev je na prvem mestu bančništvo oz. sektor finančnih storitev. Izmed sektorjev, ki so največ povpraševala po dobavah iz RS, in ki izkazujejo potencial za nadaljnji prodor slovenskega izvoza, izpostavljamo kovinsko-predelovalno industrijo, gradbeni sektor (pretežno pod-izvajalski posli), proizvodnjo motornih vozil in njihovih delov, proizvodnjo plovil ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v razpisih World Food Programme (WFP) s sedežem v Rimu

Za slovenska podjetja je koristen vir informacij brošura WFP “Doing Business with the United Nations World Food Programme (Food, Goods and Services)”, ki vsebuje informacije glede načina ponudbe prehrambenih izdelkov, blaga in storitev organizaciji WFP (prehrambeni in blagovno-storitveni veji). Pojasnjuje tudi, kaj WFP kupuje, kako izbira dobavitelje in kaj od njih pričakuje. Več informacij kako lahko slovenska podjetja sodelujejo dobite tukaj.

Možnosti za slovenska podjetja za sodelovanje v razpisih FAO

Sistem nabav pri Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) je organiziran tako, da ne objavlja razpisov, ampak se glede na posamezne projekte posameznih regionalnih centrov Center za javna naročila (CSAP) sam neposredno obrne na dobavitelje (»vendors«) in jih pozove k ponudbi natančno specificiranega blaga oz. storitev. Več informacij objavljamo tukaj.

Dvostranski pretok naložb

V zadnjih desetih letih italijanske naložbe v Sloveniji nenehno naraščajo. Povpraševanje italijanskih investitorjev po vlaganjih v slovensko gospodarstvo se je povečalo zlasti po vstopu naše države v EU. Povpraševanje italijanskih investitorjev po vlaganjih v slovensko gospodarstvo se je povečalo zlasti po vstopu naše države v EU. Konec l. 2014 je po podatkih Banke Slovenije vrednost italijanskih neposrednih naložb v RS dosegla 803 mio evrov oz. 7,9% vseh TNI v Sloveniji, pri čemer je prevladoval lastniški kapital. Italija se uvršča na četrto mesto med tujimi investitorji v Sloveniji, za Avstrijo, Švico in Nemčijo. V letu 2014 je vrednost slovenskih investicij v Italiji dosegla 61,5 mio evrov.

RS želi povečati pritok tujih neposrednih investicij (TNI) z različnimi spodbudami – npr. z odpravljanjem administrativnih ovir, trženjem Slovenije kot lokacije za TNI, izboljšavami na trgu dela in finančnimi spodbudami ter na ta način trajno zagotavljati takšno poslovno okolje, ki je privlačno za potencialne italijanske vlagatelje. Prizadevanja za večji pretok TNI med RS in Italijo so usmerjena v spodbude za vlaganja ne le v proizvodnji sektor, temveč predvsem v visoko tehnologijo, v sektor storitev ter v raziskave in razvoj. Dosedanje izkušnje kažejo, da RS tudi v prihodnje ostaja zanimiva lokacija za investitorje iz Italije.
VRI si prizadeva, da bi se poslovno sodelovanje med slovenskimi in italijanskimi podjetji razširilo tudi na druge italijanske dežele ter da bi italijanski podjetniki prepoznali Slovenijo kot sosednjo državo, ki zagotavlja optimalno kombinacijo med kakovostjo delovne sile, infrastrukture, dostopa do regionalnih trgov ter kakovostjo življenja.  

Priročnik za slovenska podjetja z naslovom »Poslovati v Italiji«

Veleposlaništvo RS v Italiji je v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta pripravilo priročnik z naslovom »Poslovati v Italiji«. Gre za gradivo, ki bo služilo kot pomoč predvsem tistim slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na italijansko tržišče. Priročnik podrobno navaja zakonodajne predpise pri ustanavljanju podjetij, davčne obveznosti in oblike obveznega zavarovanja. Vključuje tudi področje mobilnosti delovne sile, varnosti pri delu, obveznosti glede varovanja okolja in področje izvajanja gradbenih storitev.

 
Koristne povezave v RS

Vlada RS - http://www.vlada.si
Ministrstvo za gospodarstvo - http://www.mg.gov.si
Ministrstvo za finance - http://www.mf.gov.si
Davčna uprava RS - http://www.durs.gov.si
Carinska uprava RS - http://www.carina.gov.si
Urad RS za varstvo konkurence - http://www.uvk.gov.si
Urad za makroekonomske analize in razvoj - http://www.umar.gov.si
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) - http://www.japti.si
JAPTI – Izvozno okno  - http://www.izvoznookno.si
JAPTI – Invest Slovenia - http://www.investslovenia.org
Gospodarska zbornica Slovenije - http://www.gzs.si
Podatkovna baza slovenskih izvoznikov - http://www.sloexport.si
Obrtna zbornica Slovenije – Portal slovenske obrti - http://www.ozs.si
Statistični urad RS - http://www.stat.si
Slovenska turistična organizacija - http://www.slovenia.info
Banka Slovenije - http://www.bsi.si
Združenje bank Slovenije - http://www.zbs-giz.si
Slovenska izvozna in razvojna banka - http://www.sid.si
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev - http://www.ljse.si
Doing Business in Slovenia - http://poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php

Koristne povezave v Italiji

Podatkovne zbirke o italijanskih podjetjih
http://www.registroimprese.it/dama/comc/navcom?cl=IT
http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offertaitaliana/web_new/Visualizza11.asp?pagina=PreparaRicercaAttivita.asp
http://www.italtrade.com/countries/links/links61.htm
http://www.federexportonline.it
http://www.d4bmarketing.it

Bančništvo in finance
Banka Italije - http://www.bancaditalia.it
Združenje italijanskih bank - http://www.abi.it
Medbančni sklad za varstvo depozitov - http://www.fitd.it
Nacionalno zavarovalniško združenje - http://www.ania.it
Seznam italijanskih zavarovalnic - http://www.ania.it/COMPAGNIE_E_LINK/Elenco.html
Borza vrednostnih papirjev Milano - http://www.borsaitaliana.it

Inštituti in raziskovalne ustanove
ISTAT – Italijanski nacionalni statistični inštitut - http://www.istat.it
ICE – Italijanski inštitut za zunanjo trgovino - http://www.ice.gov.it
INEA – Nacionalni inštitut za agrarno ekonomijo - http://www.inea.it
INVITALIA – Nacionalna agencija za spodbujanje investicij in razvoja podjetništva (nekdanji »Sviluppo Italia«) - http://www.invitalia.it
SIMEST – Nacionalna družba za podjetja v tujini - http://www.simest.it
SACE – Skupina za zavarovanje mednarodnega poslovanja, kreditov in investicij 
http://www.sace.it 
Nacionalni inštitut za promocijo industrije (IPI) - http://www.ipi.it
REF – Ricerce per l'economia e la finanza - http://www.ref-online.it .
Industrijska in poslovna združenja
Konfederacija italijanske industrije – CONFINDUSTRIA - http://www.confindustria.it
Italijanske gospodarske zbornice – UNIONCAMERE - http://www.unioncamere.it
Italijansko združenje za zunanjo trgovino – AICE - http://www.aicebiz.com
Konfederacija za obrt ter mala in srednje velika podjetja - http://www.cna.it
Konfederacija za trgovino, turizem in profesionalne storitve - http://www.confcommercio.it
Konfederacija za transport in logistiko - http://www.confetra.com
Združenje italijanske mehanske industrije (ANIMA) - http://www.anima-it.com
Združenje italijanske mesno predelovalne industrije (Assocarni) - http://www.assocarni.it
Nacionalno združenje živilske industrije (Federalimentare) - http://www.federalimentare.it
Nacionalno združenje podjetij na področju ribištva in ribje predelovalne industrije (Federpesca) - http://www.federpesca.net

Javna naročila
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/tutti.jsp?orderBy=pubblicazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione
(Zelena številka za informacije: 800 90 62 27)
Koledar sejemskih prireditev v Italiji – www.aefi.it
Raziskovalne institucije v Italiji - http://www.ricercaitaliana.it/enti_chifaricerca.htm
Združenje inštitutov za raziskavo trga in socialo- http://www.assirm.it/index.php?m1=Home
Konfederacije v Italiji - http://www.associaticonfcommercio.it


Struktura slovenskega izvoza v Italijo v letu 2014 po skupinah proizvodov:

Delež (%)

Skupina proizvodov

13,2

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

10,7

Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski

8,6

Železo in jeklo

7,4

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

7

les in leseni izdelki

 

Struktura slovenskega uvoza v Italijo v letu 2014 po skupinah proizvodov:

Delež (%)

Skupina proizvodov

22,6

Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski

9,7

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

8,3

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor