Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
13.03.2020  

Nova odredba za tovorni promet / O R D I N A N Z A sulle modifiche e l’integrazione all’Ordinanza che stabilisce le condizioni per l’ingresso in Slovenia dalla Repubblica Italiana al fine di prevenire la diffusione della della malattia infettiva

Vlada Republike Slovenije je 12.3.2020 sprejela novo Odredbo o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki je začela veljati ob 22.00 uri.


"Odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija."
Poleg vlakovnega prometa se ne izvaja niti mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko Republiko in Slovenijo.

***

O D R E D B A o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni

1. člen
V Odredbi o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slo¬venijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:»(3) Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slo¬venijo se ne izvajajo.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdra¬vil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človeko¬ljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja.«.

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike Slo¬venije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Tovornim vozilom, ki so v času uveljavitve te odredbe na območju Republike Slovenije, se dovoli, da po najkrajši poti zapustijo območje Republike Slovenije.

4. člen
Ta odredba začne veljati 12. marca 2020 ob 22. uri.
Ljubljana, dne 12. marca 2020
EVA 2020-2711-0019
Aleš Šabeder
Minister za zdravje

 


Il governo della Repubblica di Slovenia ha adottato il 12 marzo 2020 l'Ordinanza sulle modifiche e l’integrazione all’Ordinanza che stabilisce le condizioni per l’ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica Italiana al fine di prevenire la diffusione della malattia infettiva


L'Ordinanza non si applica ai cittadini della Repubblica di Slovenia, alle persone con residenza permanente o temporanea nella Repubblica di Slovenia e ai veicoli merci (trasporto merci) la cui destinazione finale è la Repubblica di Slovenia.


Oltre al traffico ferroviario, tra la Repubblica italiana e la Slovenia si sospende anche il servizio internazionale regolare e occasionale degli autobus.

* * *

O R D I N A N Z A sulle modifiche e l’integrazione all’Ordinanza che stabilisce le condizioni per l’ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica Italiana al fine di prevenire la diffusione della malattia infettiva

Articolo 1
Nell’Ordinanza che stabilisce le condizioni per l’ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica Italiana al fine di prevenire la diffusione della malattia infettiva (Gazzetta Ufficiale RS, n. 18/20) il terzo comma dell’articolo 2 viene modificato come segue:
“(3) Il trasporto passeggeri con i treni e con gli autobus internazionali occasionali e di linea tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia non viene effettuato.”.
Al terzo comma viene aggiunto un nuovo quarto comma che recita:
“(4) Il traffico delle merci, ad eccezione del trasporto di corrispondenza, medicinali, dispositivi di sicurezza e dispositivi medici, nonché aiuti umanitari, non viene effettuato dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di Slovenia.”.

Articolo 2
L’articolo 4 viene modificato come segue:

“Articolo 4
Tale ordinanza non si applica ai cittadini della Repubblica di Slovenia, alle persone residenti o con soggiorno provvisorio nella Repubblica di Slovenia e ai veicoli commerciali (traffico delle merci), la cui destinazione finale è la Repubblica di Slovenia.”.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE E FINALE

Articolo 3
I veicoli commerciali che si trovano sul territorio della Repubblica di Slovenia al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono autorizzati a lasciare il territorio della Repubblica di Slovenia seguendo il percorso più breve.

Articolo 4
La presente ordinanza entra in vigore il 12 marzo 2020 alle ore 22.
Lubiana, 12 marzo 2020
EVA 2020-2711-0019

Aleš Šabeder
Ministro
della Salute

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020020.pdf