Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
16.10.2012  

Svetovni dan hrane

Rim, 15. oktober 2012 - V Rimu poteka na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) od 15. do 19. oktobra 39. zasedanje Odbora za prehransko varnost, ki se ga udeležuje 20 kmetijskih ministrovi držav članic in številni visoki gostje. Slovenijo zastopa stalni predstavnik pri FAO, veleposlanik Iztok Mirošič. Reformiran Odbor postaja najpomembnejši mednarodni forum v naporih mednarodne skupnosti  za zagotavljanje  globalne prehranske varnosti.

Na FAO bo 16. oktobra posebej obeležen Svetovni dan hrane, ki ima letos slogan: Kmetijske zadruge: ključ do svetovne prehranske varnosti. FAO želi na ta način opozoriti na pomen kmetijskih zadrug in organizacij proizvajalcev pri zagotavljanju preskrbe s hrano ter zmanjšanju revščine in lakote v državah v razvoju in v svetu. V tem sklopu bo na FAO potekal tudi sestanek na ministrski ravni na temo nihanja cen hrane. Gre za izpeljavo skupne deklaracije o Akcijskem načrtu za obvladovanje cenovnih nihanj kmetijskih proizvodov, podpisana na prvem sestanku kmetijskih ministrov skupina G20, 22. in 23. junija 2011 v Parizu.

Svetovni dan hrane, ki ga vsako leto obeležujemo 16. oktobra, sovpada z dnem ustanovitve Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) leta 1945. Eden izmed njenih najpomembnejših ciljev je odprava lakote in revščine v svetu, prvi izmed razvojnih ciljev tisočletja. Organizacija skrbi tudi za izpolnjevanje dolžnosti držav pri uresničevanju skupnih ciljev za prehransko varen in trajnostni svet.

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva hrane je "Povezovanje v kmetijstvu kot ključ za zagotavljanje virov hrane" (Agriculture cooperatives: Key to feeding the world). Izbrana tema izpostavlja enega ključnih izzivov človeštva, ki se bo moralo, glede na napovedano rast prebivalstva, ki naj bi leta 2050 dosegla devet milijard, zmeraj bolj posvečati iskanju načinov za zagotovitev globalne prehranske varnosti. Eden izmed učinkovitih mehanizmov za doseganje tega cilja je tesnejše povezovanje proizvajalcev in organizacij na področju kmetijske dejavnosti, kar prispeva tudi k povečanju zaposlovanja in dvigu življenjskega standarda. Učinkovito povezovanje več milijonov malih proizvajalcev bo lahko prispevalo k njihovemu uspešnejšemu spopadanju in odzivanju na podnebne, tržne in cenovne krize. K tem procesom bodo zagotovo prispevale tudi obnovljene zaveze držav za izkoreninjenje lakote in izboljšanje življenjskega standarda ljudi v svetu, ki so jih podale po prehranski krizi v letih 2007–2008.

Prizadevanja FAO so usmerjena v podporo državam pri njihovem oblikovanju primernih politik za spodbujanje povezovanja kmetijskih proizvajalcev, zadrug in organizacij na področju kmetijstva tako z razvojem pravnih okvirjev, gospodarskih spodbud ter spodbujanju dialoga z javnostjo. FAO spodbuja tudi znanje in dobre prakse, ki podpirajo nastanek bolj samozadostnih, vključujočih, uravnoteženih in tržno usmerjenih kmetijskih aktivnosti ter oblikovanje lokalnih prehranskih verig, ki bodo dolgoročno omogočile izboljšanje lokalno oskrbo s hrano.

Generalna skupščina Združenih narodov je na 64. plenarnem zasedanju 18. decembra 2009 leto 2012 razglasila za mednarodno leto zadrug (http://social.un.org/coopsyear/), katerega namen je promovirati te oblike sodelovanja zaradi njihovega pomembnega prispevka h gospodarskemu in socialnemu razvoju.

Tudi na Slovenskem letos mineva že 140 let organiziranega zadružništva, ki se je najprej oblikovalo na področju hranilnic, kasneje pa na področju kmetijstva in gozdarstva (kmetijske in gozdarske zadruge). Še danes igrajo zadruge v Sloveniji pomembno vlogo pri utrjevanju socialnega, ekonomskega in političnega položaja kmetov in predstavljajo pomemben člen v agroživilski verigi. Gradijo na tradiciji, znanju, infrastrukturi in članstvu.

Letošnja prizadevanja naj bi nadgradili leta 2014, ki je bilo proglašeno za leto družinskega kmetovanja z namenom spodbujanja aktivnih politik za trajnostni razvoj kmetijskih sistemov, ki temeljijo na družinskem kmetovanju in ribištvu na lokalni ravni.