Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
10.11.2020  

45. obletnica podpisa Osimskih sporazumov / 45° anniversario della firma del Trattato di Osimo

Na današnji dan pred 45 leti sta takratna Jugoslavija in Italija v Osimu podpisali sporazume, ki so zaključili obdobje odprtih vprašanj državne meje na morju in na kopnem, dali poseben pomen gospodarskemu sodelovanju s ciljem izboljšanja življenjskih razmer obmejnega prebivalstva in opredelili sodelovanje na področju vodnega gospodarstva in prometnih povezav ter se dogovorili o varstvu Jadrana pred onesnaženjem in o sodelovanju pristanišč. Med drugim sta se obe strani zavezali, da bosta v okviru svojega notranjega prava zagotovili pripadnikom manjšin enako raven varstva, kot jo je pred tem po tim. Londonskem sporazumu določal Posebni statut iz leta 1954.

Samostojna in neodvisna Republika Slovenija je z mednarodno pravnim aktom izmenjave diplomatskih not postala pravna naslednica Osimskih sporazumov 31. julija 1992. Osimski sporazumi predstavljajo pomemben pravni temelj današnjih odličnih dvostranskih odnosov med Italijo in Slovenijo, ki se odražajo v obsežni gospodarski menjavi med državama, kakovostnem sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture in športa, pri čemer igrata pomembno vlogo slovenska in italijanska manjšina na obeh straneh državne meje.

                                                                   *    *    *

 

Oggi, 10 novembre, ricorre il 45° anniversario della firma del Trattato di Osimo, stipulato tra l'allora Jugoslavia e l'Italia, che così posero fine al periodo di questioni aperte di frontiera in mare e a terra, diedero particolare importanza alla cooperazione economica con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione di confine e definirono la cooperazione nella gestione delle acque e nei collegamenti di trasporto, concordando altresì la protezione dell'Adriatico dall'inquinamento e la cooperazione tra i porti. Tra le altre cose, entrambe le parti si impegnarono a fornire alle minoranze, in base alla loro legislazione nazionale, lo stesso livello di protezione di cui godevano prima grazie allo statuto speciale del 1954, previsto dal Memorandum di Londra. 

Con un atto giuridico internazionale di scambio di note diplomatiche il 31 luglio 1992, l’indipendente Repubblica di Slovenia è diventata il successore legale del Trattato di Osimo che rappresenta un'importante base giuridica per le odierne eccellenti relazioni bilaterali tra l’Italia e la Slovenia che si riflettono in ampi scambi economici tra i due paesi ed una vasta cooperazione nel campo dell'istruzione, della scienza, della cultura e dello sport, con le minoranze slovena e italiana che svolgono un ruolo importante su entrambi i lati del confine di stato.


        

    

Vir: Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

 Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve R. Srbije